“Present continuous” yoki “Present progressive tense” ingliz tilida hozirgi davomli zamonni bildirib u  egaga “to be” yordamchi fe’lining hozirgi zamon shakli va fe’lning hozirgi zamon sifatdosh shakli qo’shilishi yordamida yasaladi.

S+am\is\are+V+ing

O’zbek tiliga “-moqda”, “-yapti” deb tugagan gaplarga to’gri keladi.

Present continuous quyidagi ish haraktlarni ifodalaydi:

 1. So’zlovchining nutqi davomida bajarilayotgan ish-haraktlar. Bunda “now”, “right now”,  “at the moment” payt ravishlari bilan qo’llaniladi.

Misol: The teacher is explaining a new theme.

 The sun is shining.

 •  “Present continuous” zamoni hozirgi davr oralig’ida, shu kunlarda bo’layotgan  ish harakatlarni ifodalaydi:

Misol: The price of petrol is increasing

I am preparing for the IELTS exam these days

 • Yaqinda boshlangan odatlar yoki vaqtinchalik ish-harakatlarni ifodalaydi.

Misol: John is smoking so much.

I am jogging every morning.

 • Hozirgi zamondagi norozilik, shikoyatni bildirgan gaplar shu zamonda keladi. Bunda “constantly”, “always”, “forever” singari ravishlar bilan birga ishlatiladi.

Misol: he is always losing the cards!

They are constanly interrupting my lessons!

 • Yaqin kelajakdagi oldindan rejalashtirilgan yoki bo’lishi kutilayotgan ish-harakatlarni ifodalaydi. Bunda kelasi zamon payt ravishlari bilan birga qo’llaniladi.

Misol: What are you doing at the weekend?

I am visiting my grandmother this week.

Quyidagi fe’llar hozirgi davomli zamon ma’nosida kelsa ham, bu zamonda emas, “Present simple” (hozirgi oddiy zamon) da qo’llaniladi.

Fikrini ifoda etishni bildiradigan fe’llar:

 • to assume-..deb o’ylamoq
 • to believe-ishonmoq
 • to consider-hisoblamoq
 • to doubt-shubxa qilmoq
 • to feel (= to think)-o’ylamoq
 • to find (= to consider)-hisoblamoq
 • to suppose-taxmin qilmoq
 • to think-o’ylamoq

Aqliy holatni bildiradigan fe’llar:

 • to forget-unutmoq
 • to imagine-tasavvur qilmoq
 • to know-bilmoq
 • to mean-ma’no anglatmoq
 • to notice-payqamoq
 • to recognise-tanimoq
 • to remember-eslamoq
 • to understand-tushunmoq

hislarni bildirgan fe’llar:

 • to envy-hasad qilmoq
 • to fear-qo’rqmoq
 • to dislike-yoqtirmaslik
 • to hate-nafratlanmoq
 • to hope-umid qilmoq
 • to like-yoqtirmoq
 • to love-sevmoq
 • to prefer-afzal ko’rmoq
 • to regret-afsuslanmoq
 • to want-xohlamoq
 • to wish-istamoq, tilamoq

Inkor shakli “to be” yordamchi fe’liga “not” inkor yuklamasini qo’shish orqali yasaladi.

S+am\is\are+not+V+ing

Misol: Tom is not using the internet

So’roq shakli “to be” yordamchi fe’lini egadan oldinga qo’yish orqali yasaladi.

am\is\are +S +V+ing?

Misol: is Lusy starting a new job next Monday?

Fe’llarga hozirgi zamon sifatdosh shaklini yasash uchun “-ing” qo’shimchasini qo’shganda quyidagi fonetik o’zgarishlar sodir bo’ladi:

-aksariyat fe’llar “-ing” ni o’zgarishsiz qabul qiladi: play-playing, go-going

-agarda consonant +”e”  ya’ni bitta undosh tovush va undan keyin “e” unli tovushi bilan tugagan bo’lsa, “-ing” qo’shilganida,    “e” tovushi tushib qoladi: come-coming, live-living. (be-being bundan mustasno)

-agarda fe’l “ie” harflar birikmasi bilan tugagan bo’lsa, u “ying” ga o’zgarib ketadi: die-dying, lie-lying.

– agarda fe’l “1 vowel+1 consonant” ya’ni bitta unlidan so’ng kelgan bitta  undosh harf bilan tugagan bo’lsa, oxiridagi undosh harf ikkilanadi: shop-shopping, put-putting. Bunda oxirdagi undosh harf “y”, “w” yoki “x” harfi bo’lsa, qoidadan mustasno: mix-mixing, snow-snowing, play-playing. Agar oxirgi bo’g’in urg’u olmasa ham qoidadan mustasno: listen-listening, visit-visiting.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *